Participa

Participa

Contactar

Contactar

Inicio / Noticias

NOTICIAS

F. Faiges : operació taca d’oli

És un dels grans productors d'oli però desconegut per al gran públic. Ara ho volen corregir invertint en marca pròpia, nous productes i nous centres

F.Faiges és un dels grans pro- ductors d'oli de l'Estat: quart en oli d'oliva i tercer en oli de gira-sol. També fan oli de lla- vor de raïm, d'altres llavors, barreges especials per fregir i, recentment, de blat de moro. Així fins a 150 productes dife- rents. Ara bé, el 80% de les vendes es fan amb marca blanca, per la qual cosa aquesta empresa centenària -els orígens estan en el 1842- és gairebé una desconeguda per al consumidor, dèficit que ara volen reparar. El pla estratègic 2016-2020 de F.Faiges preveu una inversió anual de cinc milions d'euros procedents dels beneficis, que es destinaran a créixer en marca pròpia, a través del se- gell Abaco, incorporar nous productes complementaris a​ l'oli, i reforçar les seves es- tructures industrials: bàsica- ment l'ampliació del centre fabril que l'empresa té a Dai- miel (Ciudad Real) i l'obertu- ra d'una envasadora a la costa est dels Estats Units, mercat que ha de ser un dels puntals del creixement fora d'Europa i que ara només és el 3%. A més a més la fàbrica histò- rica de la companyia al barri de Ferreries de Tortosa, que ja ha quedat obsoleta, hauria de ser substituïda per una de no- va al polígon industrial Cata- lunya Sud, entre els termes de Tortosa i l'Aldea. En aquest cas l'operació -d'uns 18 mi- lions d'euros- es finançaria amb les plusvàlues de la ven- da dels terrenys per fer-hi habitatges. La futura fàbrica​ ocuparà una superfície de 30.000 m2 i es dedicarà a la refinació de l'oli i l'envasa- ment per a l'exportació (ven el 60% de la producció a més de setanta països). "Cada any carreguem 1.500 contenidors que ara surten per València i els volem portar a Tarragona i Barcelona", diu Francisco Faiges, gerent de l'empresa i un dels quatre germans que representen la segona gene- ració, que és al capdavant de l'empresa tortosina, amb Cinta, divisió d'envasament; Rita, àrea jurídica, i Joan, ex- portació. En realitat, aquest esforç inversor ve de lluny. Concre- tament, de fa deu anys, quan es posa en marxa el complex industrial de la localitat cas- tellana de Daimiel, de 30.000 m2, que ja ha quedat petit i s'ha d'ampliar. En aquell mo- ment va representar alleuge- rir la planta de Tortosa i s'ha convertit en el gran centre i orgull de la família Faiges: hi​  té refineries d'olis, grans di- pòsits d'emmagatzematge, laboratoris i, sobretot, la planta d'envasament de 100.000 litres a l'hora. Ara s'han adquirit uns 25.000 m2 al costat per augmentar la ca- pacitat productiva i incorpo- rar noves línies de productes complementaris a l'oli, enca- ra per definir. L'oli d'oliva d'aquesta planta prové d'unes 500 cooperatives es- panyoles, i el de gira-sol, de països de l'est d'Europa. Anys després (2012) s'escull la localitat toledana de Naval- morales per obrir una planta amb capacitat per fer oli d'oliva extra verge i així tan- car el cicle industrial. Aquest centre té una almàssera (mo- lí) per extreure el suc de les olives i també una refineria de l'oli de sansa. "Part dels resi- dus els convertim en biomas- sa per a la pròpia planta", ex- plica Cinta Faiges. D'altres subproductes se'n beneficia la indústria cosmètica. "Tot​ 14EECO_010_14EECO_010_CO_201705 s'aprofita", conclou Joan Faiges. A Navalmorales, on s'han invertit uns 24 milions d'eu- ros, arriben les olives de les finques pròpies (unes 300 hectàrees) i d'altres produc- tors, amb les quals es fan els olis més selectes com ara l'Abaco Premium, que ha re- but algunes distincions. Part de l'oli d'aquesta planta s'en- via al Japó, mercat que ex- igeix a l'importador garantir la traçabilitat del producte. En canvi l'oli de sansa (ex- tret del pinyol) s'envia a l'Ín- dia, país que valora l'oli d'oli- va però s'orienta al del preu inferior. El de llavors de raïm té molt bona acollida als pa- ïsos asiàtics, mercat que està creixent molt, com l'africà. Francisco Faiges explica que fa només dos anys que van penetrar en països del sud, nord i oest del continent veí i en el darrer any han passat de representar l'1% de les ven- des al 5%. "El creixement ex- perimentat fins ara és molt notable", apunta el gerent. Tanmateix el principal mercat exterior de la companyia continua sent Europa. Els països més madurs de la UE són els principals com- pradors de granel i marca blanca. Es dona la circums- tància que a Itàlia envien olis que tornen a sortir cap a altres mercats amb el made in Italy a la seva etiqueta. Les marques pròpies tenen bona acollida als països de l'est del continent i també a l'Àsia. Nova Zelanda, la Xina o Corea també són bons clients de F.Faiges. En alguns d'aquests mercats la porta d'entrada no és el canal de l'alimentació sinó el de les teràpies i els tractaments rela- cionats amb la salut i l'estèti- ca. Les necessitats i les prefe- rències de cada mercat són força diferents i F.Faiges s'ha orientat a fer productes a mi- da del client. Cinta Faiges ex- plica que als països nòrdics i als EUA agraden els olis amb característiques més aviat planes, en canvi al sud d'Eu- ropa i els països àrabs tendei- xen a consumir olis amb tons afruitats. Aquestes diferèn- cies es reprodueixen a l'inte- rior dels països. A Espanya, per exemple, els olis de gust​  intens i afruitat agraden més al sud, mentre que al nord s'inclinen més pels olis més suaus i equilibrats. L'aposta que ara fan per la marca pròpia al mercat espa- nyol és complementària amb la comercialització a través de marques blanques, a les quals no es plantegen renun- ciar. De fet, el recent rellan- çament d'Abaco en les dife- rents categories ha tingut el suport de grans cadenes de distribució com ara Carre- four. Amb el nou Abaco, F.Faiges vol que el seu producte gua- nyi visibilitat en els lineals de la gran superfície i reconeixe- ment per part del consumi- dor, amb el qual vol obrir ca- nals de comunicació directa. En aquest sentit, una de les iniciatives endegades és vin- cular una línia de producte amb el cuiner Fran López, dels restaurants Villa Retiro i Xerta, amb una estrella Mi- chelin cadascun.

En aquest moment trans- cendental per a la company- ia, Cinta Faiges rememora el fort cop que per a F.Faiges va representar la crisi de l'oli de colza a inici dels vuitanta. Malgrat que els productes de l'empresa no es van veure implicats en l'escàndol ali- mentari sí que en va patir les conseqüències perquè les se- ves marques no eren prou co- negudes pel consumidor, que es va desplaçar cap a produc- tes més identificables. F.Faiges va superar el revés i a finals dels noranta ja factu- rava uns 60 milions d'euros. El gran salt té lloc amb la po- sada en marxa dels nous cen- tres fabrils de tal manera que el 2012, les vendes arribaven a prop de 155 milions, en una progressió que no va estron- car ni la crisi econòmica. El 2015 s'assolia la xifra màgica de 200 milions i l'any passat es van aconseguir els 250 mi- lions, amb un increment res- pecte a l'any anterior del 20%. El segell propi, els nous productes i els nous mercats han de ser les noves palan- ques del creixement.​

"Abaco since 1840", diu l'etiqueta del producte de F. Faiges que reivindica l'anti- guitat de la que és la primera marca d'oli envasat de tot l'Estat. La marca és propietat de F. Faiges des del 1980, quan va adquirir Aceites Abaco. Va ser una de les dar- reres de la vintena de com- pres que el matrimoni format per Francisco Faiges i Rita Borràs van fer d'ençà de la creació el 1962 de F. Faiges. Una de les primeres va ser Aceites Bau, del tortosí José Bau, un dels noms llegenda- ris del sector i pioner de l'ex- portació de l'oli a Amèrica Llatina i el nord d'Europa. La seva empresa i la firma Au- tran, de Barcelona, van ser comprades el 1970. De fet, l'actual seu de F. Faiges a Tortosa era la dels olis Bau. D'aquesta manera, la com- panyia atresora algunes dels segells mítics del mercat però que la falta de comunicació ha relegat a posicions molt millorables. Als seus 75 anys, Francisco Faiges, pare, encara es persona diàriament a la seu de la com- panyia, malgrat que el coman- dament de la firma està des de fa dècades en mans de quatre dels seus sis descendents; un altre fill ha assumit la gestió d'altres negocis de la família. A més, la tercera generació ja s'hi ha incorporat.
Historia de una marca con mucha tradición